بازگشت به دوره

دوره جامع تجزیه و تحلیل بنیادی

۰% تکمیل شده
۰/ ۰ گام
 1. آشنایی با اصول بازار سرمایه
  جلسه اول تحلیل بنیادی
جلسه ۱ از ۲۴
در حال پیشرفت

جلسه اول تحلیل بنیادی

در این جلسه خواهید آموخت:

 1. جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کلان
 2. تعریف اصل ۴۴ قانون اساسی
 3. رابطه بین اصل ۴۴ قانون اساسی و بازار سرمایه
 4. تعریف اقتصاد دوبخشی، سه بخشی و چهار بخشی
 5. بازار عوامل تولید و خدمات و بنگاه ها و نقش آنها در اقتصاد
 6. نحوه گردش پول در اقتصاد
 7. تامین منابع مالی ( بر پایه سهام – بر پایه بدهی)
 8. نقش بازار مالی در چرخه اقتصاد
 9. بازار پول و بازار سرمایه دو بازوی قوی بازار مالی ایران
 10. شرکت های سهامی عام و ارتباط آنها با بازار سرمایه
 11. جایگاه دولت بعنوان تنظیم کننده مقررات
 12. بخش حقیقی اقتصاد و بخش مالی اقتصاد