دوره

  • 1 جلسه

    وبینار سفر به درون

    https://dl.rabinschool.ir/Clip/safar.mp4 در این وبینار با موضوع سفر به درون، موضوعاتی چون تحلیل و تشخیص نقاب انسان‌ها و چگونگی شکل گیری آنها، آشنایی با واژه‌هایی که…
  • 1 جلسه

    وبینار واکسن اقتصادی

    https://dl.rabinschool.ir/Clip/vaccan.mp4 واکسن اقتصادی یک فرآورده نگرشی، فکری و عملی و یک مدل اقتصادی است که یک فرد و اعضا یک جامعه با تزریق آن، فکر…