دوره دوم معامله گری سهام

توضیحات دوره
20 ساعت آموزش
پشتیبانی در جلسات دوره
ترافیک نیم بها
3 ماه دسترسی به محتوای دوره
جلسات آموزشی
جلسات ضبط شده 10 قسمت 15:12:32
جلسه اول ویدیو 01:37:08

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.

جلسه دوم ویدیو 01:30:21

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.

جلسه سوم ویدیو 01:38:21

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.

جلسه چهارم ویدیو 01:30:34

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.

جلسه پنجم ویدیو 01:21:52

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.

جلسه ششم ویدیو 01:30:09

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.

جلسه هفتم ویدیو 01:29:47

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.

جلسه هشتم ویدیو 01:30:39

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.

جلسه نهم ویدیو 01:34:01

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.

جلسه دهم ویدیو 01:29:40

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.