سبد خرید

    محصول قیمت تعداد جمع جزء
× کارگاه ارزش‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری  ۵,۴۵۰,۰۰۰ ریال ۱ ۵,۴۵۰,۰۰۰ ریال (شامل مالیات بر ارزش افزوده)

جمع کل سبد خرید

جمع جزء ۵,۴۵۰,۰۰۰ ریال (شامل مالیات بر ارزش افزوده)
مجموع ۵,۴۵۰,۰۰۰ ریال (شامل ۴۵۰,۰۰۰ ریال مالیات بر ارزش افزوده)