تقویم آموزشی

نام دوره

زمان شروع دوره

مدرس دوره

اطلاعات بیشتر…

دوره سوم معامله گری سهام

12 تیرماه

سید یاسرمهدی مهرآور

وبینار بازار سرمایه؛ عملکرد و چشم انداز

3 مردادماه

دکتر علی رحمانی، سید یاسرمهدی مهرآور

دوره چهارم معامله گری سهام

30 مردادماه

سید یاسرمهدی مهرآور

دوره پنجم معامله گری سهام

27 شهریورماه

سید یاسرمهدی مهرآور

دوره معامله گری سهام