تقویم آموزشی

نام دوره

زمان شروع دوره

مدرس دوره

اطلاعات بیشتر…

دوره تحلیل بنیادی

16 آذر ماه

سید یاسرمهدی مهرآور

دوره توسعه فردی

30 آذر ماه

حمیدرضا کهنسال