تقویم آموزشی

نام دوره

زمان شروع دوره

مدرس دوره

اطلاعات بیشتر…

دوره سوم معامله گری سهام

12 تیرماه

سید یاسرمهدی مهرآور

وبینار بازار سرمایه؛ عملکرد و چشم انداز

3 مردادماه

دکتر علی رحمانی، سید یاسرمهدی مهرآور

دوره چهارم معامله گری سهام

27 شهریورماه

سید یاسرمهدی مهرآور

دوره پنجم معامله گری سهام

———–

سید یاسرمهدی مهرآور

دوره معامله گری سهام